BioNyt - Videnskabens Verden

Emne: Havstigning/klima.

Havstigning på grund af varmere globalt klima vil accelerere i fremtiden. Havstigningen skyldes to processer: Forøgelsen af vandmassen i havene på grund af smeltet is på land, og forøgelsen af havenes rumfang på grund af, at vand fylder mere når det er varmt. Selv om spørgsmålet om havstigningen synes simpelt, er det et kompliceret spørgsmål som kræver bidrag fra mange geofysiske videnskaber f.eks. måling af polvandring eller ændring af jordens rotationshastighed. Dagslængden er forøget 1,7 millisekunder pr. århundrede over de sidste 2-3000 år, men dette tal har dog store usikkerhedsmargener. Jordens kappe bevæger sig mod polen efter istiden, og det har også betydning. Grønlands iskappe er tilstrækkeligt langt fra jordens akse til at kunne have en betydning for polvandringen. Derimod ligger Antarktisks is så symmetrisk over polaksen, at dette næppe har nogen større betydning. Hvis issmeltningen på Grønland medfører en 10 cm havstigning, vil dette medføre en polvandring på 10 meter pr. århundrede. Tallet er usikkert fordi en landhævning efter ophør af istiden kan have samme virkning uden medførende ændring af havniveauet. Nogle studier tyder på, at den gennemsnitlige havniveaustigning pga. smeltning af små gletschere i perioden 1961-98 var 2½ - 3 cm pr. århundrede, men accelererende i de senere år. Efter 1988 er tallet 5 cm pr. århundrede som gletschernes bidrag til havstigningen. I dette tal har man kunnet medregne de store gletschere i Alaska, hvilket ikke tidligere har været muligt. Det gøres med gentagne lasermålinger fra små fly. Nye undersøgelser fra Grønlands is tyder desuden på et bidrag herfra på 1,3 cm pr. århundrede på grund af issmeltning (målinger siden 1993).Grønlands is synes at blive stadig hurtigere tyndere, i det mindste i Nordvestgrønland. Smeltningen af is på Grønland og i Alaska synes at nedsætte dagslængden (Jordens rotation) med -0,2 millisekund pr. århundrede. På Antarktis er der modsatrettet en vækst af iskappen, men dette kan på ingen måde ophæve havstigningen pga. smeltningen af de nordlige iskapper. Andre forhold, som sænkning af grundvandet, ændringer af udnyttelsen af landoverfladen og opbygning af vandreservoir, kan også have nogen betydning for havniveauet. Ifølge observationer vurderes det, at havstigningen er 15 cm pr. århundrede. Dette tal skyldes en kombination af issmeltning og udvidelse af vandet på grund af globalt varmere klima. Af den observerede havstigning på ca. 15 cm pr. århundrede skyldes måske kun 3 cm drivhusopvarmningen fra 1950 - 2000. Resten skyldes en historisk havstigning af andre årsager.
<2393>
.


Søg artikel